Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 214
TÝŽDEŇ: 1669
CELKOM: 507741

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Vitajte na oficiálnych stránkach obce Jánovce.

Aktuality

27.05.2020

Prevzatie osobných vecí detí

Oznamujeme rodičom detí, ktoré NENASTÚPIA do MŠ od 1.6.2020, aby si prišli prevziať osobné veci detí dňa 29.05.2020 (Piatok) v čase od 9:00 do 10:00 hodiny. Pred vstupom do budovy poprosíme dodržať hygienické opatrenia - rúško na tvár, dezinfekcia rúk. Ďakujeme.

Detail Aktuality

26.05.2020

Informácie pre rodičov

Poprosíme rodičov detí, ktoré nastúpia do MŠ od 01. 06. 2020, aby priniesli so sebou pyžamo, 2 rúška a potvrdenie o zamestnaní od zamestnávateľa.

Detail Aktuality

26.05.2020

Vyhlásenie a Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa - tlačivá

Zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy (1.6.2020) alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Pri každom ďalšom prerušení dochádzky si zákonný zástupca stiahne vyhlásenie z webovej stránky MŠ a už vypísané s dátumom nástupu odovzdá preberajúcej učiteľke. Zákonný zástupca dieťaťa pri prvom odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. Rodičia si vytlačia tieto tlačivá a už vypísané ich donesú do materskej školy pri prvom nástupe dieťaťa a odovzdajú ich ráno učiteľke. Bez týchto tlačív nebudú deti prevzaté. Tlačivá nájdete na stránke v časti Informácie rodičom

Detail Aktuality

26.05.2020

ORGANIZÁCIA A OBSAH PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

•V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ. •Ak to priestory materskej školy umožňujú, detí sa vzdelávajú a hrajú v menších oddelených skupinkách v súlade s rozhodnutím ministra. Pokiaľ to veľkosť exteriéru materskej školy umožňuje, priestor pre jednotlivé skupiny sa oddelí. •Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška. •Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb nepracujúcich v materskej škole. •Materská škola sa v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole. •Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov, osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy. ODPOČINOK DETÍ •Odporúčame, aby materská škola podľa svojich možností zabezpečila dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami, pričom odporúčaná vzdialenosť je aspoň 1 meter medzi lôžkami. •Výmena posteľnej bielizne sa odporúča 1x do týždňa bežným spôsobom.

Detail Aktuality

26.05.2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roka 2019/2020

Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia úradov účinných od 1. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. •Ministerstvo umožňuje zriaďovateľovi otvoriť materskú školu od 01. 06. 2020. •Zriaďovateľ s riaditeľom školy rozhodne o dĺžke prevádzky materskej školy v závislosti od personálnych, materiálnych a priestorových možností s rešpektovaním počtu deti v skupine, kde ich bude v triede najviac 15. •Prednostne budú prijaté deti hasičov, policajtov, zdravotníkov, pedagógov, zamestnaných rodičov, predškolákov, ostatné kritéria určí zriaďovateľ. •Materská škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom. Všetky osoby sa budú po budove pohybovať v rúšku. •V prípade teploty nad 37.2 °C, alebo podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19 ) učiteľka dieťa nepreberie. •Ak je rodina v karanténe (napr. návrat jedného rodiča zo zahraničia) dieťa nesmie navštevovať materskú školu. •V prípade potvrdenia ochorenia COVID 19 materská škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.

Detail Aktuality

26.05.2020

USMERNENIE PRE RODIČOV PRI NÁSTUPE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY OD 1.6.2020

•Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy do 10 min. •Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku, resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa. •Zákaz zhromažďovania sa osôb pred materskou školou. •Materská škola v spolupráci zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty detí , rodičov a zamestnancov pri vstupe do MŠ. V prípade zvýšenej teploty bude na mieste spísaný záznam o takejto osobe, resp. dieťaťu nebude umožnený vstup do MŠ. •Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Bez podpísaného vyhlásenia dieťa učiteľka nepreberie. •Pri vstupe do budovy prevedú všetky osoby dezinfekciu rúk a v budove používajú rúška, vrátane detí. Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky. •Deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID –19 v materskej škole prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. •Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 •Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra •Rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, •V prípade, že u dieťaťa je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje rodič príslušnú učiteľku a riaditeľku školy •Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti alebo príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.

Detail Aktuality

26.05.2020

Oznámenie o obnovení prevádzky materskej školy Jánovce 199

Podľa § 150 ods.8 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Rozhodnutím MŠVVaŠ SR zo dňa 22. 05. 2020 a v súlade s opatrením ÚVZ RSR č. OLP/4204/2020 bude prevádzka MŠ obnovená od 01. 06. 2020 v zmenenom prevádzkovom čase od 06:45 hod. do 14:30 hod. V prípade, že dieťa nastúpi do MŠ je povinnosťou zákonných zástupcov oboznámiť sa a dodržiavať pokyny a odporúčania zverejnené na webovej stránke MŠ a na informačných tabuliach v priestoroch MŠ.

Detail Aktuality

26.05.2020 - 11.06.2020

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Detail Úradná tabuľa

19.05.2020

Virtuálny cintorín

Naša obec má v tomto roku spracovaný projekt virtuálneho cintorína , ktorý vznikol nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Jánovce, ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny cintorín je evidencia hrobových miest obce Jánovce

Detail Aktuality

15.04.2020

Oznámenie zmeny otváracích hodín na Pošte v Jánovciach

Slovenská pošta a.s. oznamuje zmenu otváracích hodín na Pošte v Jánovciach: každý pracovný deň v čase od 7:45 - 10:30 hod a od 13:00 - 14:00 hod.

Detail Aktuality